ES1

3,000,000 đ/qa

120GB dung lượng
Không giới hạn địa chỉ email
25MB Attachment
SSL miễn phí
Mã hóa email
Webmail
Giám sát email

ES2

4,800,000 đ/qa

240GB dung lượng
Không giới hạn địa chỉ email
25MB Attachment
SSL miễn phí
Mã hóa email
Webmail
Giám sát email

ES3

9,000,000 đ/qa

480GB dung lượng
Không giới hạn địa chỉ email
25MB Attachment
SSL miễn phí
Mã hóa email
Webmail
Giám sát email