ES1

1,000,000 đ/mo

120GB dung lượng
Không giới hạn địa chỉ email
25MB Attachment
SSL miễn phí
Mã hóa email
Webmail
Giám sát email

ES2

1,600,000 đ/mo

240GB dung lượng
Không giới hạn địa chỉ email
25MB Attachment
SSL miễn phí
Mã hóa email
Webmail
Giám sát email

ES3

3,000,000 đ/mo

480GB dung lượng
Không giới hạn địa chỉ email
25MB Attachment
SSL miễn phí
Mã hóa email
Webmail
Giám sát email