Co-Limit

1,400,000 đ/mo
500,000 Phí cài đặt
 • Rack Space 01U
 • Power Capacity 400W
 • IPv4 01
 • Internal 100 Mbps
 • External 4 Mbps

Co-Pro

1,600,000 đ/mo
500,000 Phí cài đặt
 • Rack Space 01U
 • Power Capacity 400W
 • IPv4 01
 • Internal 200 Mbps
 • External 4 Mbps

Co-Advance

2,200,000 đ/mo
500,000 Phí cài đặt
 • Rack Space 01U
 • Power Capacity 400W
 • IPv4 01
 • Internal 500 Mbps
 • External 10 Mbps

Co-Unlimited

2,800,000 đ/mo
500,000 Phí cài đặt
 • Rack Space 01U
 • Power Capacity 750W
 • IPv4 01
 • Internal 01 Gbps
 • External 10 Mbps